Semalt: Web maglumatlary çykarmak üçin iň oňat programma üpjünçiligi

Maglumat çykaryjy programma üpjünçiligi ýönekeý we orta maglumatlary çykarmak meselelerini çözüp bilýär we bazardan gözleg ýa-da bäsdeşlik ukyby üçin internetden maglumat almak üçin ulanylýar. Size kärhana derejesindäki maglumatlar gerek bolsa, DaaS (Data-as-a-Service) üpjünçisine talaplary autsorsing etmek iň amatly warianty bolar. Ativea-da bolmasa, şu ýa-da beýleki sahypadan zerur maglumatlary almak üçin aşakdaky maglumatlary çykarmak gurallaryny synap bilersiňiz:

1. Datahut:

“Import.io” we “Kimono Labs” -dan tapawutlylykda, “Datahut” doly programmirlenen web maglumatlary çykarmak hyzmaty bolup, hünärmen programmistler, web döredijiler, mazmun kuratorlary, kärhanalar we SEO hünärmenleri tarapyndan ynanylýar.

“Datahut” internetden ulanmaga taýýar maglumat iýmitlerini iberýär we iş derňewini geçirmäge kömek edýär. Şeýle hem, bu hyzmaty dinamiki web resminamalaryndan maglumat almak üçin ulanyp bilersiňiz we wezipeleriňizi ýerine ýetirmek üçin çylşyrymly programmirleme dillerini öwrenmegiň zerurlygy ýok.

“Datahut” -yň bahasy aýda 20 dollardan başlaýar we bu maýa goýum firmalarynyň, metbugat kompaniýalarynyň, işewürligi ösdürmek toparlarynyň we elektron söwda saýtlarynyň ileri tutýan ýeri.

2. ReportMiner:

“Astera ReportMiner”, ahyrky maglumatlary kabul etmegiň çözgütleri bilen üpjün edýän torda iň oňat we iň güýçli maglumat çykaryjy programma üpjünçiliginiň / gurallarynyň biridir.

Gurulmadyk maglumatlary talaplaryňyza görä tertipli we gurluşly görnüşe öwrüp bilersiňiz we ReportMiner iş maglumatlaryňyzy PDF, TXT, PRN, DOC, XLS, XLSX, DOCX we RTF görnüşinde saklamaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, bu guraly HTML faýllaryndan tekst çykarmak üçin ulanyp bilersiňiz we sazlamalaryny islegleriňize we garaşýanlaryňyza görä düzüp bilersiňiz. Hyzmat web mazmunyňyzdaky ownuk ýalňyşlyklary awtomatiki düzedýär we sahypaňyzyň ýa-da blogyňyzyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

3. Fivetran:

“Fivetran” internetden mazmun çykarmagyň akylly we ajaýyp usulydyr. Bu ajaýyp hyzmat bilen ýönekeý we dinamiki web sahypalaryny nyşana alyp bilersiňiz.

“Fivetran”, esasan, garaşýanlaryňyza görä maglumatlary ýygnaýan, döwýän we saklaýan ajaýyp we üýtgeşik maglumat çykaryjy programma üpjünçiligi. Bu hyzmaty, bäsdeşleriňiziň sahypalarynyň önüm düşündirişlerini, suratlaryny we nyrh maglumatlaryny gyrmak üçin aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz. “Fivetran” bilen internetden peýdaly maglumatlary çykarmak, kodlaşdyrmak endiklerini ýa-da tehniki bilimleri talap etmeýär.

4. WebHarvy:

WebHarvy size habar portallaryndan, sosial media saýtlaryndan, syýahat web sahypalaryndan, hususy bloglardan we şuňa meňzeş platformalardan maglumatlary çykarmaga mümkinçilik berýär. Kodlaşdyrmak endiklerini talap etmeýär we Python, Ruby, C ++, JavaScript we beýleki programmirleme dillerini öwrenmän WebHarvy ulanyp bilersiňiz.

WebHarvy önüm sanawlaryny, sary sahypalary, ak sahypalary, gozgalmaýan emläk sahypalaryny, diskussiýa forumlaryny we beýleki şuňa meňzeş platformalary nyşana almaga kömek edýär we web mazmunyny talaplaryňyza görä awtomatiki tertipleşdirýär. Wagtyňyzy we güýjüňizi belli bir derejede tygşytlap bilýän tygşytly hyzmat.

Import.io we Kimono laboratoriýalary:

Aboveokarda agzalan maglumat çykaryjy programma üpjünçiliginiň netijeleri bilen kanagatlanmasaňyz, Import.io ýa-da Kimono Labs-i saýlap bilersiňiz.

Import.io we Kimono Labs ikisi hem dinamiki web sahypalaryny nyşana almaga mümkinçilik berýär we bir wagtyň özünde birnäçe resminamadan maglumatlary çykaryp bilýär. Olar hünärmenler we programmist däller üçin amatly we kodlaşdyrmak endiklerini talap etmeýärler.

mass gmail